زیر دسته ها و محصولات Zhlfyld

کابل 10 زوج ژلفیلد کانالی CFCاین کابل ها در مقطع های 014 ، 015 ، 016

مشاهده

کابل 10 زوج ژلغیلد خاکی BFCاین کابل ها در مقطع های 014 ، 015 ، 016

مشاهده